Available courses

TEST_COURSE

«Економіка - це наука про те, як отримувати більше задоволення від життя» (Б. Шоу)

Дистанційний курс Вступ до фаху 051 - «Економіка» розроблено для всіх бажаючих отримати універсальну освіту економічної спрямованості, що сприяє працевлаштуванню на багатьох підприємствах.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології при управлінні на транспорті» укладена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки  магістра  спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень та управління на транспорті (автомобільному)».

«Науково-дослідницька робота студента» є підготовка майбутніх бакалаврів у галузі транспортних технологій на автомобільному транспорті, вивчення ними теоретичних, практичних та методичних положень щодо самостійного вирішення задач науково-дослідницької роботи при організації та управлінні автомобільними перевезеннями.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічно-адаптована система понять про принципи та методи науково-дослідної роботи з їх застосуванням у галузі транспортних технологій.

Дисципліна «Науково-дослідницька робота студента» є вибірковою.

Викладено основи організації транспортно-експедиторської діяльності в умовах ринкової економіки. Наведено основні положення транспортно-експедиторської діяльності, розглянуто процес транспортно-експедиторської діяльності в контексті управління логістичними системами та особливості розробки технологічного процесу і організації транспортно-експедиторського обслуговування (ТЕО). Відображені нові тенденції та зміни, пов’язані з розвитком ринкових відносин під час надання транспортно-експедиторських послуг. Розглянуто операції під час організації процесу перевезень. Наведені сучасні методики і нові моделі з економічного обґрунтування рішень щодо організації процесу ТЕД.

Навчальна дисципліна «Методи наукових досліджень» є обов’язковою для підготовки магістрів з професійною орієнтацією у напрямку «Транспортні технології» за спеціальністю 275 «Транспортні технології  на автомобільному транспорті» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр з транспортних технологій.

В конспекті лекцій викладено елементи наукового дослідження. Надані теоретичні дослідження в наукових розробках. Представлено основи математичної статистики. Показано розробку плану експериментальних досліджень. Розглянуто основи регресійного аналізу.

Підготовка фахівців до самостійного рішення виробничих функцій та типових задач діяльності в галузі митно-тарифного регулювання при виконанні зовнішньоторговельного контракту.

Даний курс передбачений для вивчення дисципліни "Основи менеджменту" студентами третього курсу денної форми навчання напрямку підготовки 275 "Транспортні технології". Використовуючи даний курс студенту матимуть змогу самостійно вивчати додаткову інформацію по дисципліни та перевіряти отримані в ході навчанні знання.


Дистанційний курс з дисципліни "Вантажознавство" призначений для студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)",  налагоджено на базі теоретичного курсу дисципліни "Вантажознавство" кафедри "Транспортні технології" (лектор - доц. Шуліка О.О.). 

Дисципліна викладається для студентів 2 курсу (3 семестр навчання)  факультету транспортних систем, що навчаються за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Програма вивчення навчальної дисципліни “Організація міжнародних перевезень ”складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.

Дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 275.03 на рівень бакалавра на восьмому семестрі навчання.

Дистанційний курс з навчальної дисицпліни «Комерційна робота на автомобільному транспорті» призначений для підтримки навчання студентів 1 курсу Факультету транспортних систем, що навчаються за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Дисциплина «Общий курс транспорта» - одна из основных при подготовке специалистов в области транспорта и транспортной инфраструктуры.
Цель ее изучения – получить сведения о транспорте, его технико-экономических особенностях и перспективах развития отдельных видов транспорта, основах взаимодействия различных видов транспорта.

Дистанційний курс з дисципліни:
“Технічні засоби регулювання дорожнього руху” 5 курс (заочна форма)

  Викладач: к.т.н., доцент Птиця Геннадій Григорович

 е-mail: gennadij.ptitsa@ukr.net

Даний курс спрямований на студентів технічного спрямування за напрямком транспортні технології.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння концепцією інформування учасників дорожнього руху щодо засобів організації дорожнього руху на транспортній мережі, а також освоєння основ проектування технічних засобів керування транспортними та пішохідними потоками

В ході практичних занять студенти отримають практичний досвід розробки схем організації дорожнього руху з використанням технічних засобів; проектування розміщення технічних засобів на елементах вулично-дорожньої мережі; виконання розрахунків режимів світлофорного регулювання на перехрестях магістралі і розрахунків керуючих параметрів для контролерів. А теоретичний матеріал дозволить сформувати базу знань з особливостей управління дорожнього руху і застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху

Також даний курс допоможе персоналу відповідних служб та відділів, який відповідає за організацію дорожнього руху та підвищення його безпеки, підвищити особистий професійний рівень і не допустити невідповідності застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міст і дорогах країни.

Тривалість курсу 1 семестр, призначений для студентів 5 курсу центру освітніх послуг, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Дистанційний курс з дисципліни:
Організація та безпека дорожнього руху” (частина 2) 4 курс

  Викладач: к.т.н., доцент Холодова Ольга Олександрівна

 е-mail: olgakholodova2807@ukr.net

Підготовить спеціалістів в галузі транспортних технологій, використовуючи теоретичні, практичні та методичні матеріали для забезпечення високої ефективності, комфортності й безпеки дорожнього руху

Метою курса є навчити студентів:
1. Виділяти проблеми в організації дорожнього руху, оцінювати вплив різних чинників на організацію дорожнього руху;
2. Аналізувати дорожньо-транспортні пригоди, оцінювати рівень безпеки дорожнього руху;
3. Удосконалювати дорожній рух, використовую різні методи його організації.

Тривалість курсу 2 семестри, призначений для студентів 4 курсу факультету транспортних систем, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

      Дистанційний курс з дисципліни:
“Організація та безпека дорожнього руху” (частина 1) 3курс

  Викладач: к.т.н., доцент Холодова Ольга Олександрівна

           е-mail: olgakholodova2807@ukr.net

Підготовить спеціалістів в галузі транспортних технологій, використовуючи теоретичні, практичні та методичні матеріали для забезпечення високої ефективності, комфортності й безпеки дорожнього руху

Метою курса є навчити студентів:
1. Виділяти проблеми в організації дорожнього руху, оцінювати вплив різних чинників на організацію дорожнього руху;
2. Аналізувати дорожньо-транспортні пригоди, оцінювати рівень безпеки дорожнього руху;
3. Удосконалювати дорожній рух, використовую різні методи його організації.

Тривалість курсу 2 семестри, призначений для студентів 3 курсу факультету транспортних систем, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Навчальна дисципліна “Спеціальні методи організації дорожнього руху” відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та навчальному плану підготовки магістра за спеціальністю 275.03 - “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Дистанційний курс з дисципліни:
“ТРАНСПОРТНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСТ” 3 курс

  Викладач: к.т.н., доцент Птиця Геннадій Григорович

 е-mail: gennadij.ptitsa@ukr.net

Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців у галузі транспортних систем, оволодіння типовими рішеннями інженерно-планувальних і організаційних заходів у процесі експлуатації міських вулиць для підвищення продуктивності вулично-дорожньої мережі та функціонування транспортної системи міста.

Предметом вивчення дисципліни "Транспортне планування міст" є принципи формування вулично-дорожньої мережі з метою підвищення ефективності функціонування транспортних систем міста.

Згідно з метою, основне завдання дисципліни полягає у формуванні студентів системи навичок, знань, вмінь та уявлень пов'язаних із методами удосконалення вулично-дорожньої мережі міста та планування мобільності населення.

Тривалість курсу 1 семестр, призначений для студентів 3 курсу факультету транспортних систем, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Метою викладання політології є формування у студентів політичної свідомості та політичної культури. Предметом дисципліни «Політологія» є методично і педагогічно адаптована система понять про закономірності функціонування і розвитку політичних систем і політичних процесів. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати об'єкт і предмет політології; історію розвитку політичної думки; основні політичні теорії та ідеології; сутність політичної влади і політичних процесів; основні форми політичних режимів; структуру політичної системи; завдання держави та політичних партій; роль політичної свідомості та політичної культури в житті громадянина.

На основі отриманих знань студент повинен вміти самостійно аналізувати політичні процеси і політичне життя суспільства, розбиратися в основних напрямках діяльності політичних сил сучасності, мати уявлення про світовому політичному процесі та міжнародній політиці.

Курс изучает основы психологии

КУРС ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ  3М

Для студентів ( 3АА, АД, АЕ, АП, АПМ, АПТ, Аз 41 )

Курс предназначен для студентов всех факультетов и специальностей, изучающих в курсе "Высшая математика" раздел "теория вероятностей и математическая статистика".


Course categories